KJØPSØYBUKTA

Friluftsområde sør på Kjøpsøy,
en av de ytterste øyene i Rosfjorden,
like vest for Korshamn

Tilrettelegging: 
To trebrygger og en steinbrygge. God og dyp kaiplass. Grill og bålpanne. Den gule hytta er åpen for overnatting. Ei rød bu som tilhører Sæløer og Lista Kystlag er også åpen for overnatting. Godt egna for dyptgående båter.

Natur og kultur:
Øya er kupert og tett bevokst med lauvkratt og sitkagran. Vest på øya er det mindre krattskog. Sauer beiter på øya. Bevaringsområde for fortidsminner siden det er påvist til sammen syv steinalderboplasser i Kjøpsøybukta og Selkilen.
Helt øst på øya er det påvist ei gravrøys og en steinalderboplass. På losutkikksplassen «Fløyet» skal det finnes en kompassrose som er datert til ca. 1550.

Egnethet:
Kjøpsøy er lett tilgjengelig fra Korshamn, men det er få egnede steder å gå i land. I Kjøpsøybukta er det gode muligheter for å legge til med båt ved bryggene. Bukta er lun og koselig med tre bygninger: Sommerfjøs, «hytte» og bod på den ene brygga. Det er gode muligheter for fotturer på øya, men skogen vokser tett. Lite brukt område.

Sidekart