Opphavsrett

Materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Utfyllende info om opphavsrett og Åndsverksloven finner man på https://no.wikipedia.org/wiki/Opphavsrett. Uten særskilt avtale direkte med Lister Friluftsråd, er enhver kopiering, lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller avtale. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.

Sidekart