Standardbilde

SAMARBEISDAVTALE FOR LISTER FRILUFTSRÅD

§ 1 OPPGAVEFELLESSKAPETS NAVN

Oppgavefellesskapets navn er Lister friluftsråd Kommunalt Oppgavefellesskap, som kan forkortes Lister Friluftsråd (KO), og er i det følgende benevnt «Friluftsrådet».

§ 2 DELTAKER-KOMMUNER

Friluftsrådet består av kommunene Sirdal, Kvinesdal, Hægebostad, Lyngdal, Flekkefjord og Farsund. Tilslutning fra nye deltakerkommuner må godkjennes av representantskapsmøtet og kommunestyret i hver av deltakerkommunene.

§ 3 FORMÅL

Friluftsrådet skal i samarbeid med deltakerkommunene, andre offentlige myndigheter og organisasjoner, ivareta og øke interesse, forståelse og muligheter for allsidig og miljøvennlig friluftsliv i den regionen deltakerkommunene omfatter, til beste for befolkningens trivsel og helse.
Friluftsrådet skal fungere som et kompetansesenter for friluftsliv for deltakerkommunene og andre samarbeidsparter. Friluftsrådet kan avgi høringsuttalelser og engasjere seg i saker av betydning for friluftslivet i deltakerkommunene. Konkrete arbeidsoppgaver og arbeidsfordeling mellom friluftsrådet og deltakerkommunene fastsettes gjennom årlig arbeidsplan som vedtas på representantskapsmøtet.

§ 4 ORGANISASJON

Friluftsrådets faste organer er representantskapet, styret, samarbeidsgruppe og daglig leder som står for den daglige driften. Friluftsrådet er tilsluttet Friluftsrådenes Landsforbund.

§ 5 REPRESENTANTSKAPSMØTE

Representantskapsmøtet er friluftsrådets øverste myndighet. Ordinært representantskapsmøte holdes hvert år innen utgangen av mai måned.
Representantskapsmøtet skal innkalles med minst 2 ukers skriftlig varsel. Saksliste og saksdokument skal følge innkallingen.
Kommunens ordfører eller den ordfører bemyndiger representerer kommunen ved representantskapsmøtet. Representantskapsmøtet er beslutningsdyktig med de frammøtte representanter. Med unntak av endringer i samarbeidsavtalen, jf. § 10, treffes beslutninger med vanlig flertall.

Representantskapsmøtet skal behandle:

 1.  Godkjenning av innkalling, saksliste og representanter.
 2. Velge ordstyrer og 2 representanter til å undertegne protokollen.
 3. Styrets årsrapport som skal redegjøre for gjennomføring av fjorårets arbeidsplan og for øvrig ivareta deltakerkommunenes krav til rapportering.
 4. Regnskap med revisjonsberetning.
 5. Arbeidsplan
 6. Budsjett, herunder årlig kontingent, og eventuelt prosjekttilskudd eller andre bidrag fra deltakerkommunene.
 7. Behandle innkomne saker.
 8. Valg:
  a. Styre
  b. Styrets leder og nestleder
  c. Revisor

Styret består av ett medlem fra hver deltakerkommune, med vararepresentant. Snarest mulig etter hvert kommunevalg nominerer kommunestyrene en kandidat fra hvert kjønn som første representantskapsmøte velger styre fra. Den andre kandidaten fra hver kommune blir friluftsrådets vararepresentant fra kommunen. Styret velges for den kommunale valgperiode, men sitter frem til første representantskapsmøte etter kommunevalget. Styrets leder og nestleders funksjonstid er to år. I representantskapsmøter foretas skriftlig valg dersom noen krever det. Ved stemmelikhet avgjøres valg ved loddtrekning.

§ 6 STYRE

Styret skal avholde møte når lederen i samarbeid med daglig leder finner det nødvendig, eller når minst 2 av kommunene krever det. Det skal likevel avholdes minst 4 møter i året. Det skal innkalles skriftlig til møtene, normalt med 7 dagers varsel. Saksliste og sakspapirer skal følge innkallingen. Medlemskommunenes rådmenn og ordførere skal motta alle møteinnkallinger med sakspapirer. Disse har rett til å møte på møtene med talerett, men uten stemmerett. Friluftsrådet er vedtaksført når mer enn halvparten av medlemmene er representert. Avgjørelser treffes ved avstemninger og alminnelig flertall. Ved oppstått stemmelikhet avgjøres saken ved lederens dobbeltstemme.
Styret har ansvar for følgende:

 1. Tilsette daglig leder og fastsette instruks for denne.
 2. Fremme friluftsrådets oppgaver i samsvar med samarbeidsavtale og årsmøtevedtak.
 3. Lede friluftsrådets løpende virksomhet i samsvar med samarbeidsavtale og arbeidsplan og stå for økonomistyring i samsvar med vedtatt budsjett.

Styret kan velge et arbeidsutvalg til å forberede saker for styret og fatte vedtak etter nærmere delegering fra styret og nedsette utvalg til å ivareta nærmere avgrensa oppgaver som lønnsutvalg, utvalg for konkrete prosjekter mv. Det skal føres protokoll fra styremøtene som sendes deltakerkommunene, ved ordfører, rådmann og representant i samarbeidsgruppa, i tillegg til styret.

§ 7 SAMARBEIDSGRUPPE

Samarbeidsgruppa består av ett medlem fra hver kommuneadministrasjon, utpekt av den enkelte kommune. Medlemmene bør representere den eller de etater/enheter som arbeider med friluftsliv i den enkelte kommune. Friluftsorganisasjoner i regionen kan også tilbys plass i samarbeidsgruppa. Samarbeidsgruppa behandler saker av praktisk og administrativ karakter, og er et forum for samordning og erfaringsutveksling. Samarbeidsgruppa kan bistå daglig leder med å forberede saker for styret.

§ 8 ØKONOMI

Friluftsrådet er et eget rettssubjekt som fører eget regnskap. Deltakerkommunene skal betale et årlig tilskudd til friluftsrådet som kontingent. Denne fastsettes av representantskapsmøtet som en grunnsum i tillegg til en sum per innbygger i medlemskommunene. Friluftsrådet har kun myndighet til å ta opp lån og pantsette eiendom og verdier etter vedtak på representantskapsmøte eller ekstraordinært representantskapsmøte.

§ 9 EIERANDELER

Den enkelte deltakerkommunes eierandeler i oppgavefellesskapet og ansvarsandeler for fellesskapets forpliktelser fordeles forholdsvis etter innbyggertall i deltakerkommunene.

§ 10 ENDRINGER I SAMARBEIDSAVTALEN

Endring av vedtektene i samarbeidsavtalen kan bare gjøres på representantskapsmøte eller ekstraordinært representantskapsmøte. Endringer krever 2/3 flertall. Opptak av nye deltakerkommuner etter § 2 skal også godkjennes av deltakerkommunene.

§ 11 UTTREDEN

Den enkelte deltakerkommune kan med skriftlig varsel tre ut av friluftsrådet fra 1.1. minst ett år etter at slikt varsel er sendt. Deltakerkommunen som har trådt ut av friluftsrådet overtar da de oppgaver som friluftsrådet har utført for denne kommunen. Dersom friluftsrådet eier friluftsområder i en kommune som trer ut av friluftsrådet, skal eiendommen overføres til vedkommende kommune. Ut over dette har ikke kommuner som trer ut av Friluftsrådet, krav på eiendommer eller verdier.

§ 12 OPPLØSNING

Vedtak om oppløsning av friluftsrådet kan kun vedtas av kommunestyret i minst 2/3 av medlemskommunene.
Ved oppløsning av friluftsrådet overføres eiendommer som friluftsrådet eier til vedkommende kommune, og alle oppgaver overtas av kommunene hver for seg. Friluftsrådets netto likvide midler fordeles mellom medlemskommunene etter folketall ved sist årsskifte. Friluftsrådets arkiv overføres til den kommunen som Friluftsrådets administrasjon er lokalisert til.

§ 13 TOLKNING AV SAMARBEIDSAVTALEN – VOLDGIFT

Dersom det oppstår tvist mellom deltakende kommuner om forståelsen av samarbeidsavtalen og en ikke kommer til enighet i minnelighet, skal tvisten avgjøres ved voldgift iht. tvistemålsloven.

§ 14 IKRAFTTREDEN

Samarbeidsavtalen trer i kraft når den er godkjent av alle deltakerkommunene. Samarbeidsavtalen erstatter tidligere vedtekter for Lister friluftsråd.

Samarbeidsavtalen er vedtatt av årsmøtet d. 08.06.2021 og godkjent av alle medlemskommunene, Kvinesdal, 10.11.2021
Farsund, 11.11.2021, Sirdal 11.11.2021, Lyngdal, 18.11.2021, Flekkefjord, 09.12.2021, Hægebostad, 12.05.2022.

 

Sidekart