Standardbilde

Vedtekter for Lister Friluftsråd

§ 1 Medlemmer

Lister Friluftsråd (LF) er et interkommunalt samarbeidsorgan mellom kommunene Sirdal, Flekkefjord, Kvinesdal, Farsund, Hægebostad og Lyngdal, opprettet i medhold av § 27 i kommuneloven.

LF er et eget rettssubjekt og skal fastsette årsregnskap og avgi årsberetning etter forskrift 17. desember 1999 nr 1568 om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper. Årsregnskapet fastsettes etter kommunale regnskapsprinsipper.

§ 2 Formål

I samarbeid med medlemskommunene og fylkeskommunale og statlige organer skal LF arbeide for å ivareta og øke interesse, forståelse og muligheter for friluftsliv i Listerregionen. Som et ledd i dette arbeidet skal en blant annet:

a) Arbeide for sikring, tilrettelegging og drift av områder for friluftsliv av ulike slag til allmenn bruk med tanke på regionens befolkning og besøkende. Herunder ta ansvar for utpeking av regionale friluftsområder i tett samarbeid med grunneiere og kommuner.

b) Arbeide for større forståelse for friluftsområdenes betydning for næringsutvikling og bedre friluftskultur.
c) Utarbeide et handlingsprogram som inneholder både en prioritering av viktige tiltak og en avklaring av en hensiktsmessig ansvars- og arbeidsfordeling mellom LF, den enkelte kommune og mellom de samarbeidende kommuner for gjennomføring av de praktiske tiltak i samsvar med formuleringene under § 4.

§ 3 Organisasjon

a) Valg av medlemmer til arbeidsutvalget
Til å utgjøre arbeidsutvalget (styret) i LF velger de respektive kommunestyrene ett medlem med varamedlem fortrinnsvis blant kommunestyrenes representanter. Arbeidsutvalget velges for den kommunale valgperiode, men sitter frem til første årsmøte etter kommunevalget. Arbeidsutvalgets leder og nestleder velges under rådets årsmøte. Leders funksjonstid er to år.

b) Faglig støttegruppe
Arbeidsutvalget finner frem til, og knytter til seg, fagpersoner fra de respektive kommunene som er knyttet til arbeid med de formål som er nevnt i § 2. Disse fagpersonene utgjør en faglig støttegruppe som i samarbeid med LF sin daglige leder fungerer som lokalkjent bindeledd i den enkelte kommune, deltar i forberedelser av saker, herunder bistår med faglig kompetanse i ulike prosjekter knyttet til prioriterte oppgaver friluftsrådet velger å satse på.

c) Rådets årsmøte
Årsmøtet er rådets høyeste organ. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mai måned, eller når minst to av regionens kommuner krever dette. Hver kommune møter til årsmøtet med en stemme. Årsmøtet innkalles med 14 dagers skriftlig varsel. Kommunens ordfører eller den disse bemyndiger representerer kommunen ved årsmøtet. Saksliste vedlegges innkallingen. Arbeidsutvalget er ansvarlig for å gjøre nødvendige forberedelser til årsmøtet. Til årsmøtet kan arbeidsutvalget invitere representanter for både fylkeskommune og statlig organ, samt andre samarbeidspartnere en ønsker å knytte bedre kontakt med.

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

  • Årsberetning.

  • Regnskap med revisjonsberetning.

  • Arbeidsprogram for kommende år samt et retningsgivende langtidsprogram.

  • Budsjett for kommende arbeidsår.

  • Fastsetting av kontingent.

  • Valg av leder og nestleder.

Styret har fullmakt til å justere årets budsjett og kommende årsbudsjett.

d) Møter i arbeidsutvalget
LF skal avholde møte når lederen i samarbeid med daglig leder finner det nødvendig, eller når minst 2 av kommunene krever det. Det skal likevel avholdes minst 4 møter i året.

Det skal innkalles skriftlig til møtet, normalt med 7 dagers varsel. Saksliste og sakspapirer skal følge innkallingen. De oppnevnte varamedlemmer møter når leder finner dette formålstjenlig, eller når noen av de valgte medlemmer melder forfall. Den faglige støttegruppen deltar i møtene når arbeidsutvalget finner dette nødvendig. Støttegruppen, eller deler av denne, skal også delta i nødvendige arbeidsmøter knyttet til prosjektering/planlegging/befaring i samarbeid med daglig leder.

Medlemskommunenes rådmenn og ordfører skal motta alle møteinnkallinger med sakspapirer. Disse har rett til å møte på møtene med talerett, men uten stemmerett.

LF er vedtaksført når mer enn halvparten av medlemmene er representert. Avgjørelser treffes ved avstemninger og alminnelig flertall. Ved oppstått stemmelikhet avgjøres saken ved lederens dobbeltstemme.

Daglig leder fører møtebok, som sendes medlemmene, varamedlemmene, medlemmer av faggruppen og de respektive kommuner ved ordfører og rådmann så snart det er praktisk mulig etter møtets avslutning. Endelig godkjenning av møtebok skjer i rådets neste møte.

§ 4 Økonomi

a) Kontingent
LF fremmer hvert 4. år innen 1. juni, første gang i 2020, et forslag til kommunene om kontingent de påfølgende år, slik at dette kan innarbeides i kommunens budsjetter på ordinær måte. Utkast til handlingsprogram for 4-årsperioden vedlegges. Utgangspunktet for beregning av kontingenten er at det legges inn et fast grunnbeløp pr kommune. I tillegg betaler hver kommune en kontingent pr innbygger beregnet etter folketallet ved siste årsskiftet. Medlemskontingenten overføres til LF senest 1. februar i budsjettåret.

b) Støtte- og tilskuddsordninger
I tillegg til medlemskontingenten søker LF om administrasjonsstøtte og tilskudd til ulike prosjekter fra fylkeskommune og tilgjengelige statlige støtteordninger. Utover medlemskontingenten skal deltakerkommunene ikke gjøre innskudd i driften. Bare i særlige tilfeller kan det bli aktuelt å søke kommunene om direkte støtte til spesielle prosjekter. Faggruppens utgifter utgiftsføres de respektive prosjekter.

c) Økonomistyring/sekretariat
Daglig leder utarbeider forslag til årsbudsjett og regnskap, er ansvarlig for rådets daglige drift og deltar i møter/befaring m.v. i henhold til styrets bestemmelser. Daglig leder tilrettelegger for rådets møter, og deltar i disse med tale og forslagsrett. Han/hun sørger for regnskapsførsel og har også anvisningsmyndighet i samarbeid med den valgte leder. Det utarbeides en egen arbeidsavtale for stillingen.

Arbeidsutvalget i LF kan ikke ta opp lån eller på andre måter pådra kommunene økonomiske forpliktelser utover de rammer som det legges opp til gjennom budsjetter og arbeidsprogram.

d) Friluftsområder og friområder
Lister friluftsråd ønsker å være høringspart for medlemskommunene i saker av friluftsmessig karakter.

§ 5 Vedtektsendringer

Vedtektsendringer kan kun skje i årsmøte ved 2/3 flertall.

§ 6 Utmelding

Utmelding er gyldig fra det tidspunkt som følger av kommunelovens bestemmelser, § 27. nr. 3. ved en eventuell utmelding må LF vurdere hensiktsmessigheten av å videreføre samarbeidet mellom gjenværende kommuner, herunder muligheten for å søke samarbeid med, eller direkte tilknytning til, andre regionale friluftsråd.

Vedtak om oppløsning av LF må vedtas av kommunestyret i minst 4 av 6 kommuner. LF sine aktiva tilbakeføres til kommunene fordelt etter folketallet.

***********************

Vedtektene er oppdatert pr 28. mai 2018.

Sidekart