Standardbilde

ALLEMANNSRETTEN ER UNIK

Retten til å ferdes i skog og mark og høste av naturens goder kalles allemannsretten. 

I Norge har vi hatt slike rettigheter til alle tider og den er blitt en del av vår kulturarv og lovverk. 
Bestemmelsene om fri ferdsel i Friluftsloven beskytter naturvennlig ferdsel som utøves hensynsfullt og skånsomt.

Du kan:
– Ferdes fritt til fots og på ski i utmark hele året.
– Ferdes til fots over innmark/dyrket mark når den er frosset eller dekket med snø i tidsrommet fra 15. oktober til 29. april.
– Bade, padle og ro i vann og vassdrag.
– Raste, slå leir og overnatte i naturen. Minimum avstand fra hus og hytte er 150 meter.
– Sykle og ri langs veier og stier i utmark og på fjellet.
– Plukke bær, sopp og blomster (det oppfordres til ikke å plukke moltekart)
– Barn under 16 år fisker gratis i ferskvann.

Men husk:
– Bålbrenning i eller i nærheten av skogmark er forbudt uten brannsjefens tillatelse i tiden 15. april til 15. september.
– Mobildekningen er ikke alltid like god i fjellheimen.
– Motorferdsel i utmark er i utgangspunktet forbudt.
– Jakt og innlandsfiske inngår ikke i allemannsretten. Les mer om fiskeregler hos Norges Jeger- og fiskeforbund.
– Parker med omtanke.
– Vis respekt for andres eiendom – bruk gjerdeklyv og lukk alle grinder.
– Grunneiere har lov å bortvise mennesker som gjør skade på eiendommen.
– Båndtvang gjelder generelt fra 1. april til 20. august, slik at hunden ikke kan jage eller skade vilt og husdyr. Respekter dette forbudet.
– I fuglefredningsområdene på Lista er det båndtvang fra 1. mars til 1. november.
– I Sirdal gjelder båndtvangen fra 1. april til 1. november.
– Hunder skal holdes i bånd og under forsvarlig oppsyn i alle lysløyper og maskinpreparerte skiløyper. Hunden skal ikke være til hinder for andre som bruker løypene
– Trening av jakthund er ikke tillatt uten grunneiers tillatelse.

 

Respekter naturen og dyrene som bor her:
Naturen er sårbar. Vis hensyn til dyre- og plantelivet når du ferdes i naturen. 
Forstyrr ikke unødig viltet eller dyrene som beiter i naturen. Hverken husdyr eller ville dyr må mates.
Sporløs ferdsel er viktig etikette. Rydd opp etter deg når du drar, og plukk opp søppel etter andre om du finner det langs stier eller løyper. 
På den måten hjelper vi hverandre til å holde naturen ren.
Hundeansvarlig plikter å fjerne lorten som hunden etterlater seg i skiløyper, turstier, boligområder, langs offentlig vei og friområder lagt til rette for allmennheten. 
Bruk hundepose.

Hva er innmark og utmark?
Som innmark eller like med innmark reknes gårdsplass, hustomt, dyrket mark, engslått og kulturbeite samt liknende område hvor almenhetens ferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier eller bruker. Udyrkete, mindre grunnstykker som ligger i dyrket mark eller engslått eller er gjerdet inn sammen med slikt område, reknes også like med innmark. Det samme gjelder område for industrielt eller annet særlig øyemed hvor almenhetens ferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier, bruker eller andre.

Som utmark mener denne lov udyrket mark som etter foregående ledd ikke regnes like med innmark.

Mer om allemannsretten fra Miljødirektoratet.

Sidekart