KLEPPE – DÅTLAND – LI

Kulturlandskapet nord for Hidrasund er rikt på vegetasjonsarter og ligger godt beskyttet av Hidraøya. Området har flere spor etter bosetning og det finnes mange kulturminner i form av tufter og gravminner.

Se mer om registrerte kulturminner på Kulturminnesøk.

De bratte liene skiller seg markant fra de karrige områdene opp på heia. Her finnes også skogbingel som er sjelden i edelløvskogen på Sørlandet. De sjønære områdene som nede ved Dåtlandstrand indikerer et rikere jordsmonn, noe som gjør at de mer krevende planter klarer seg her.

Adkomst: Området er tilgjengelig fra Fidsel. Her går det flere stier mot Gården Li. Sjøveien kan man komme til fra Dåtlandstrand.

Sidekart