ØYKJEHEIA NATURRESERVAT

Barskog på vestsiden av Sirdalsvannet

Området er et stort sammenhengende barskogsområde med innslag av gammel lauvskog og rik edellauvskog. Her er det både gammel furuskog, gamle bjørkeskoger og ospeholt,  edellauvskog og sumpskog. I sør er det en høstingsskog med over hundre gamle, hule eiker.

Tilgjengelighet: Fylkesvei 901 mellom Tonstad og Sira går forbi naturreservatet. Det er begrensede parkeringsmuligheter langs veien. Fra Sirdalsvannet er det en flott sandstrand ved Kyrkejberget rett ved øya Holmen. Bryggeanlegg på Virak, Haughom og Tonstad.

Kilde: Naturbase.no

Sidekart